W dniu 3 listopada 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Myślibórz reprezentowaną przez Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym Olgierda Kustosza i Tomasza Sobieraja Wicemarszałków Województwa Zachodniopomorskiego o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”  przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.

W ramach tego projektu dla Gminy Myślibórz przyznany został grant w kwocie 211.292,00 zł na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostaną przekazane do szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego.

Ze środków pochodzących z grantu dla naszej placówki zostały zakupione: 300 szt. maseczek ochronnych, 450 szt. rękawiczek nitrylowych, 150 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz 35 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Ponadto zakupione zostaną: dozownik automatyczny stojący oraz 10 szt. dozowników automatycznych ściennych.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2020 roku.