ZARZĄDZENIE NR 23/2018/2019

DYREKTORA SZKOŁY IM. JANUSZA KORCZAKA W KIERZKOWIE

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i 1220) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie

zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie.

2. Regulamin naboru jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www. http://spkierzkow.kylos.pl/

3. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie – Przewodniczący Komisji

 2. Sekretarz Szkoły – Pani Karolina Wekwerth-Wierucka – Członek Komisji,

 3. Skarbnik Gminy – Pani Renata Zioła – Członek Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się powołanej komisji rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Szczęch

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.

 

Dane identyfikacyjne pracodawcy:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kierzkowie

74-300 Myślibórz

Tel. (095) 747 61 77

Wymiar czasu pracy – 0,10 etatu

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych;

 2. dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej, znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych, znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych, znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

 3. umiejętność obsługi programów płacowo-księgowych;

 4. znajomość Ustawy – Karta Nauczyciela.

Zakres wykonywanych zadań  na zajmowanym stanowisku:

 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

 2. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 3. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

 5. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

 6. kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;

 7. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;

 8. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

 9. sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych;

 10. prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym Pit), zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami;

 11. prowadzenie Inwentarza Szkoły;

 12. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 3. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje;

 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości;

 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 10 lipca 2019 r. do godziny 14.00;

 2. sposób składania dokumentów: osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im .Janusza Korczaka w Kierzkowie lub pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze” na adres: Szkoła Podstawowa w Kierzkowie, Kierzków 69 ,74-300 Myślibórz;

 3. o terminie rozmowy rekrutacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.