SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANUSZA KORCZAKA W KIERZKOWIE

Podstawa prawna:

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483

ze zm.).

2) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526)

3) Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

4) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze

zm.).

5) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

6) Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

7) Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.

783).

8) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z

2015 r. poz. 1249).

10) Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.

11) Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie.

WSTĘP

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Kierzkowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Szkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły tworzy spójną całość ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa on sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji ( wewnętrznej, zewnętrznej),

 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora,

 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

 • wniosków i analiz przedstawianych podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,

 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

I. Misja szkoły

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie stwarzamy warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdego dziecka.

 • Przygotowujemy uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 • Stosując nowoczesne metody, dostosowujemy nauczanie do indywidualnych możliwości ucznia, rozwijamy w nim potrzebę samokształcenia, doskonalenia się i rozbudzamy ich dociekliwość badawczą.

 • Kształtujemy ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na patologie społeczne.

 • Kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z rodzicami, samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć szkołę w jej działaniach.

 • Pomagamy każdemu dziecku w rozwijaniu jego osobowości, w poszanowaniu tradycji i uniwersalnych wartości.

 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, których celem jest pokazanie dzieciom alternatywnych metod spędzania wolnego czasu i rozwijania ich indywidualnych zainteresowań i pasji.

 • Jesteśmy szkołą, która daje każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa.

 • Podejmujemy działania promujące zdrowy styl życia, w którym sport pełni ważną rolę. Nasza szkoła jest centrum lokalnej kultury i sportu.

 • Dbamy w niej o przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

 • Jesteśmy „sojusznikami” uczniów. Dzielimy się z nimi odpowiedzialnością, pomagamy im, pozwalamy im i sobie popełniać błędy.

 • Wychowujemy i nauczamy w duchu idei naszego patrona – Janusza Korczaka, który na pierwszym miejscu zawsze stawiał dobro dziecka, szanując jego indywidualność i godność.

II. Sylwetka absolwenta

Pragniemy, aby nasz absolwent był młodym człowiekiem, który:

 • bardzo dobrze posługuje się ojczystym językiem polskim;

 • zna historię własnego kraju, miasta i regionu;

 • rozwija swoje zainteresowania;

 • potrafi określić swoje potrzeby;

 • wie co sprzyja, a co zagraża zdrowiu;

 • potrafi odrzucić niekorzystną, szkodliwą propozycję spędzania czasu;

 • zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania;

 • dobrze posługuje się językiem angielskim/niemieckim w typowych sytuacjach;

 • przetwarza informacje i posługuje się prostymi programami komputerowymi oraz dobrze radzi sobie z technologią komputerową;

 • umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i czyta ze zrozumieniem;

 • umie przygotowywać się do sprawdzianów i prac klasowych;

 • pomaga innym i wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje problemy;

 • umie się bawić wspólnie z innymi.

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność profilaktyczna polega głównie na kształtowaniu postaw zdrowego
i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowania
umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym
w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej
aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych
przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią poprzez tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole, w miejscu oczekiwania na dojazd i w autobusie,

 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 3. rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, w tym zasad zdrowego odżywiania się, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej, profilaktyki chorób zakaźnych oraz profilaktyki uzależnień,

 4. podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju poprzez wskazywanie uczniom ich mocnych stron i możliwości, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,

 5. realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

 6. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 7. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 • kształcenie znajomości zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu, narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,

 • podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

Dyrektor Szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Rada Pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,

 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Pedagog szkolny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,

 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice:

 • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

 • Rada Rodziców – uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

Samorząd Uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Harmonogram działań

L.p.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

1.

Współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców – zagadnienia dot. uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny.

Kontakty indywidualne, zebrania ogólne, konsultacje rodziców z nauczycielami przedmiotów. Angażowanie rodziców do prac na rzecz klasy, szkoły, udział w imprezach szkolnych i klasowych. Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania z gośćmi.

na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

wychowawcy, pedagog, Rada Rodziców, pielęgniarka, zaproszeni goście (policjant, psycholog, i inni)

2.

Integracja klasowa i szkolna.

Ustalenie zasad współpracy.

Wybór samorządu klasowego, ustalenie zadań.

Współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym, Poradnią PP. Diagnozowanie zespołów klasowych. Propozycje pracy profilaktycznej z uczniami oraz strategii prowadzących do poprawienia dyscypliny w szkole.

Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców. Uroczystości szkolne.

przynajmniej raz w roku szkolnym

na bieżąco

wg kalendarza imprez

wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, pedagog, rodzice, SU

3.

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Udzielanie pierwszej pomocy.

Zajęcia według planu wychowawcy. Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane w klasach 0-III, IV-VII.

Spotkania ze Strażą Pożarną i przedstawicielami policji w klasach 0 – VII.

Monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu w świetlicy.

na bieżąco

po ustaleniu

terminu

cały rok

wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście

wychowawcy, pielęgniarka szkolna, zaproszeni goście (policjant, strażak, ratownik medyczny)

wychowawcy świetlicy

4.

Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, pomoc w odrabianiu lekcji.

cały rok

wychowawcy, pedagog, terapeuta, logopeda rodzice

5.

Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci 6- letnich.

Diagnoza potrzeb, zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, monitorowanie funkcjonowania grup dzieci 6-letnich w warunkach klasowych i świetlicowych.

cały rok

wychowawca klasy I, pedagog, logopeda, rodzice

6.

Motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar.

Przestrzeganie regulaminów, zasad Szkolnego Systemu Oceniania, ustaleń klasowych. Współdziałanie i współistnienie w grupie rówieśniczej, przestrzeganie umów zawartych w grupie.

Przypominanie zasad kultury życia.

Zróżnicowanie dobra i zła w sytuacjach codziennych i odpowiednie reagowanie.

cały rok

dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, rodzice

7.

Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, dopalaczami, lekami, narkotykami.

Zajęcia, pogadanki, prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień. Realizowanie programów „ Nie pal przy mnie, proszę”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Spotkanie rodziców z zaproszonym gościem dot. środków odurzających. Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach profilaktycznych.

cały rok

wychowawcy, pedagog, nauczyciele, pielęgniarka, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele odpowiedzialni za realizację programów

8.

Uczenie zachowań asertywnych oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

Warsztaty i zajęcia terapeutyczne, ankiety, pogadanki, godziny wychowawcze, w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

cały rok

wychowawcy klas, pielęgniarka, nauczyciel wych. do życia w rodzinie, poradnia, pedagog

9.

Promowanie zdrowego stylu życia, higiena osobista, zdrowe odżywianie, zdrowie fizyczne i psychiczne

Prawidłowo się odżywiamy- przygotowywanie sałatek, soków z warzyw i owoców.

Dbamy o własne zdrowie: – choroby, jako zagrożenie dla zdrowia; – zakaz samowolnego zażywania leków i środków chemicznych.

Cykliczne spotkania z pielęgniarką:„Jak dbać o higienę jamy ustnej?”;„Jak prawidłowo się odżywiać?”;„HIV- AIDS- zagrożenia i profilaktyka”.

Gimnastyka korekcyjna.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań, realizacja programu owoce w szkole, szklanka mleka, „ Czyste powietrze wokół nas”, „ Trzymaj formę”.

cały rok

wychowawcy, pedagog, nauczyciele, pielęgniarka, rodzice, nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie programów

10.

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi, uczenie umiejętnego i świadomego korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera i środków audiowizualnych

cały rok

rodzice, wychowawcy, nauczyciel informatyki, pedagog

11.

Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo.

Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami –bezpłatne obiady, wolontariat. Współpraca z RR, św. środowiskową.

na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

Dyrektor, wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice, instytucje wspierające rozwój dziecka

12.

Przywiązanie do wartości religijnych, społecznych, rodzinnych, państwowych- uroczystości, tradycje.

Uroczystości wg kalendarza imprez: 1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 2.Dzień Edukacji Narodowej i Uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. 3.Rocznica Odzyskania Niepodległości. 4.Jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 5.Dzień Seniora. 6.Święto Flagi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 7.Dzień Matki. 8.Dzień Dziecka- dzień sportu i zabawy. Święto Szkoły.

cały rok

wg kalendarza imprez szkolnych

wychowawcy, Samorząd Uczniowski, nauczyciele wyznaczeni do realizacji poszczególnych zadań

VI. Ewaluacja

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

 6. analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie po każdym roku szkolnym przez członków Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Jej wyniki posłużą modyfikowaniu Programu, jego uaktualnianiu i podnoszeniu efektywności pracy szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki.

Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kierzkowie

z dnia ………………2017 r. w porozumieniu z Radą Rodziców zatwierdzono

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej

im. Janusza Korczaka w Kierzkowie