Gmina Myślibórz zachęca do składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR. Dofinansowanie przysługuje na zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, a także na ubezpieczenie i dostęp do Internetu. O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Myślibórz na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się w szkołach podstawowych i do uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność oraz zamieszkują miejscowości, w których niegdyś funkcjonowały PPGR-y i są członkami rodziny byłych pracowników PPGR.

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Wymagane do wzięcia udziału w projekcie jest:

 • złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o spełnieniu warunków niezbędnych do przystąpienia do programu,
 • pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani są do złożenia oświadczenia samodzielnie,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie dostępu do Internetu,
 • przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PPGR członka rodziny w linii prostej lub opiekuna prawnego (opcjonalnie).

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wymagane dokumenty?

Dokumenty (oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ewentualną dokumentację zatrudnienia członka rodziny) należy składać do 25 października 2021r.  do godz. 15:15,  w szkole, do której obwodowo przynależy  miejscowość, w której funkcjonowało PPGR lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu.

Informacje dodatkowe:

 1. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
  1. sprzęt komputerowy umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie,
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny  w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
 2. Wsparcie nie może zostać udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny/laptop zakupiony w ramach m. in. programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+. Jednakże, jeśli sprzęt został zwrócony do szkoły i nie pozostaje w dyspozycji dziecka/ucznia pełnoletniego, to takie dziecko/uczeń pełnoletni jest uprawniony do aplikowania o sprzęt.

Załączniki: 

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie o dostępie do Internetu
 5. Klauzula RODO

Osoba do kontaktu ze strony Gminy Myślibórz:

Patrycja Prowalska-Przybyła

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

tel. 95 747 60 51

e-mail: ue.umig@mysliborz.pl