Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

  • Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

  • Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. I-III

W zawiązku z możliwością uruchomienia zajęć opiekuńczych , a teoretycznie mogłyby się odbywać zajęcia w klasach I-III prosimy rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły o informację zwrotną, w postaci krótkiej ankiety. Poniższe informacje są niezbędne do ewentualnego przygotowania przez dyrekcję szkoły i Gminę Myślibórz opieki nad uczniami po 25 maja    2020 r. 

Deklaracja rodzica ucznia klas I-III SP KIERZKOWIE

Prosimy Państwa o informację zwrotną, w sprawie ewentualnej chęci skorzystania z opieki w naszej placówce uczniów klas I-III.

1.Proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………….

2. Proszę wpisać do której klasy uczęszcza dziecko

…………………………………………………………

3.Czy deklarujecie Państwo potrzebę wysłania dziecka na zajęcia w szkole po 25 maja 2020 r.? 

TAK

 

NIE

 Na odpowiedzi czekamy do 18. maja do godz. 10.00.

Wypełnione deklaracje z podpisem (imię i nazwisko rodzica) prosimy przesyłać na pocztę elektroniczną szkoły spkierzkow69@vp.pl do 18.05.2020 r. do godz. 10.00

Dyrektor szkoły

Urszula Szczęch